Obchodní podmínky

pro umožnění studia homeopatie

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky vydal Petr Zachariáš Dip. IACH, IČ 743 13 673, se sídlem V Holešovičkách 1580/26, 180 00, Praha 8 – Libeň, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „poskytovatel“).

1.2 Poskytovatel je zakladatelem a hlavním lektorem na Prague College of Classical Homeopathy, je přímým studentem Prof. George Vithoulkase. Poskytovatel pořádá prezenční či dálkové kurzy intenzivního výcviku v homeopatii, dále pak online kurzy, e-learningové kurzy a online vzdělávací program, to vše dle svých nejlepších schopností a vědomostí. Kurzy přitom nenahrazují lékařskou péči.

1.3 Tyto obchodní podmínky se uplatňují na smluvní vztahy, na jejichž základě poskytovatel umožní jakékoli další osobě (dále jen „zákazník“) studium některého ze svých prezenčních či dálkových kurzů homeopatie, online kurzů nebo účast na programu Mentoring club, to vše v českém jazyce (všechny tyto možnosti jsou dále souhrnně označovány také jako „vzdělávání“).

1.4 Tyto obchodní podmínky tvoří obsah smluvního vztahu poskytovatele a zákazníka. Jestliže by se poskytovatel a zákazník oboustranně dohodli na ujednání odchylném od znění těchto obchodních podmínek, bude mít takové odchylné ujednání přednost před zněním těchto obchodních podmínek, přičemž se takové ujednání nedotýká ostatního obsahu těchto obchodních podmínek.

 

2. Osobní účet

2.1 Nabídka vzdělávání je umístěna na internetové stránce https://www.pcch.cz/  

2.2 Předpokladem pro umožnění vzdělávání je vytvoření osobního účtu zákazníka na výše uvedené internetové stránce. Objednávání účasti zákazníka na vzdělávání je možné teprve po vytvoření osobního účtu zákazníka.

2.3 Při vytváření osobního účtu zákazník vyplní nejméně kolonky, které jsou ve formuláři označeny hvězdičkou (povinné údaje). Zákazník je povinen věnovat náležitou péči tomu, aby veškeré tyto údaje byly vyplněny správně a aby při jakékoli jejich změně provedl bez zbytečného odkladu jejich aktualizaci.

2.4 Zákazník si zvolí své přihlašovací údaje (e-mailovou adresu a heslo).

2.5 Zákazník souhlasí s tím, že uživatelský účet, který takto vytvoří, je určen výhradně pro jeho osobní potřebu. Je proto povinen chránit své přihlašovací údaje před vyzrazením třetí osobě. 

2.6 Pokud by se snad zákazník dozvěděl o tom, že došlo jakýmkoli způsobem ke zpřístupnění jeho přihlašovacích údajů třetí osobě, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele, jinak zákazník odpovídá poskytovateli za vzniklou škodu.

2.7 Poskytovatel je oprávněn zablokovat uživatelský účet zejména tehdy, pokud nabude podezření, že přihlašovací údaje zákazníka byly vyzrazeny třetí osobě nebo že zákazník jakýmkoli způsobem zpřístupňuje obsah online vzdělávání třetím osobám. 

2.8 Zákazník bere na vědomí, že internetové stránky poskytovatele (včetně uživatelského účtu) nemusí být nepřetržitě funkční (zejména s ohledem na potřebu provádění údržby, aktualizace či odstraňování poruch).

 

3. Uzavření smlouvy a obecná ujednání ke smluvnímu vztahu

3.1 Zákazník je oprávněn si po přihlášení do svého uživatelského účtu vybrat z nabídky vzdělávání a zvolenou možnost vložit do virtuálního nákupního košíku. Z tohoto košíku pak odešle objednávku vzdělávání poskytovateli. Před odesláním objednávky z nákupního košíku je zákazník oprávněn a povinen zkontrolovat údaje uvedené v objednávce.

3.2 Jestliže poskytovatel objednávku akceptuje, je doručením akceptace zákazníkovi uzavřena smlouva, jejímž obsahem je zejména závazek poskytovatele umožnit zákazníkovi účast na sjednané formě vzdělávání a závazek zákazníka uhradit poskytovateli sjednanou cenu. Pro akceptaci je dostačující formou prostá e-mailová zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zákazníka.

3.3 Úhrada ceny může být provedena:

  • v hotovosti v provozovně poskytovatele na adrese: Lednická 1533, Praha 14 – Kyje,
  • bezhotovostním převodem na účet poskytovatele CZ89 2010 0000 0028 0108 3298 /      FIOBCZPPXXX vedený u Fio banka a.s. (v takovém případě je zákazník povinen uvést rovněž      variabilní symbol uvedený v akceptační e-mailové zprávě) nebo
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay (platba kartou).

3.4 Při bezhotovostním převodu je závazek uhradit sjednanou cenu splněn okamžikem připsání sjednané částky na účet poskytovatele.

3.5 Po úhradě sjednané ceny vystaví poskytovatel zákazníkovi daňový doklad a zašle mu jej e-mailovou zprávu.

3.6 Žádná ze stran není oprávněna postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany svá práva či povinnosti třetí osobě.

 

4. Zvláštní ujednání pro prezenční a dálkové kurzy intenzivního výcviku v homeopatii

4.1 Uzavřením smlouvy pro prezenční či dálkový kurz intenzivního výcviku v homeopatii získává zákazník právo osobní účasti na sjednaném kurzu.

4.2 Poskytovatel takto pořádá např. tříletý kurz intenzivního výcviku v homeopatii, praktický klinický výcvik v homeopatii, dvouletý postgraduální výcvik a kurz člena první pomoci. Aktuální nabídka kurzů je uvedena na https://www.pcch.cz/.

4.3 Poskytovatel je oprávněn stanovit požadavky návaznosti studia jednotlivých kurzů, v takovém případě je předpokladem pro akceptaci objednávky zákazníka ke studiu některého z kurzů úspěšné absolvování jiného (předcházejícího) kurzu.

4.4 Poskytovatel je oprávněn stanovit maximální počet účastníků každého kurzu a po naplnění tohoto počtu již přihlášky dalších zájemců neakceptovat. Stejně tak je oprávněn aktuální nabídku kurzů jakkoli upravovat.

4.5 Není-li ve specifikacích k jednotlivým kurzům uvedeno jinak, je zákazník k úspěšnému absolvování kurzu povinen naplnit požadavek osobní aktivní účasti alespoň na 80 % seminářů praktické části kurzu.

4.6 Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je úspěšné splnění veškerých studijních povinností či dalších nezbytných předpokladů (např. úspěšné absolvování kurzu člena první pomoci), jak jsou uvedeny ve specifikacích k jednotlivým kurzům.

4.7 Při studiu víceletého kurzu je zákazník oprávněn studium přerušit s účinností vždy ke konci jednotlivého ročníku. Přerušení je možné v průběhu studia kurzu provést nejvýše jednou a to vždy právě na dobu jednoho roku.

4.8 Zákazník je oprávněn studium kurzu ukončit, vždy s účinností k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž poskytovateli doručí sdělení o ukončení studia. V takovém případě je zákazník povinen uhradit poskytovateli všechny splátky ceny za dobu od začátku studia do dne účinnosti jeho ukončení.

4.9 Sdělení o přerušení nebo ukončení studia musí být učiněno buď písemnou formou nebo e-mailovou zprávou doručenou na adresu pzacharias@pcch.cz.

4.10 Poskytovatel je oprávněn zákazníka ze studia kurzu vyloučit, a to zejména v případě, že zákazník zaostává v plnění studijních povinností, je v prodlení s úhradou splatné ceny nebo její části nebo při jiném nepřístojném jednání zákazníka. Vyloučení musí být učiněno písemnou formou nebo e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu zákazníka. Vyloučení nabude účinnosti k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude učiněno. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit poskytovateli všechny splátky ceny za dobu od začátku studia do dne účinnosti jeho ukončení.

4.11 Výuka kurzů probíhá v prostorech určených poskytovatelem.

4.12 Jestliže zákazník splní veškeré studijní povinnosti předepsané pro sjednaný kurz, obdrží od poskytovatele certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

 

5. Zvláštní ujednání pro online kurzy

5.1 Uzavřením smlouvy k vybranému online kurzu získá zákazník právo přístupu k vybranému online kurzu pro svou osobní potřebu bez časového omezení. Přístup k e-learningovému kurzu tříletého intenzivního výcviku homeopatie bude zákazníkovi po uzavření smlouvy umožněn výlučně v době trvání jeho aktivního studia.

5.2 Po úhradě ceny zašle poskytovatel zákazníkovi jeho osobní přístupové údaje a možnost přístupu k online vzdělávání tak bude aktivní.

5.3 Zákazník souhlasí s tím, že přístup k online vzdělávání bude umožněn v co nejkratší době po úhradě sjednané ceny a obě strany tak nebudou vyčkávat s aktivací možnosti přístupu na uplynutí lhůty pro případné odstoupení od smlouvy.

5.4 Pokud zákazník zjistí, že je přístup nefunkční a kurz nelze řádně přehrát, oznámí tuto vadu poskytovateli bez zbytečného odkladu a poskytovatel sjedná nápravu.

5.5 Jestliže by snad zákazník umožnil přístup ke kurzu třetí osobě, je poskytovatel oprávněn zablokovat zákazníkovi přístup ke všem kurzům (včetně účasti na Mentoring clubu). Zákazník v takovém případě není oprávněn požadovat na poskytovateli jakékoli plnění ani vrácení jakékoli částí zákazníkem poskytnutého plnění. Ustanovení odstavce 8.3 není dotčeno.

5.6 Pro e-learningové studium tříletého intenzivního výcviku homeopatie platí, že zákazník je oprávněn do třiceti dnů po uzavření smlouvy k e-learningovému kurzu od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být v uvedené lhůtě doručeno poskytovateli. Poskytovatel v takovém případě zákazníkovi zaplacenou cenu vrátí.

5.7 Zákazník je oprávněn po uplynutí třiceti dnů od uzavření smlouvy k e-learningovému studiu tříletého intenzivního výcviku homeopatie písemně požádat poskytovatele o změnu zvoleného kurzu. Jestliže poskytovatel této žádosti vyhoví, bude zákazníkem zaplacená částka započtena na úhradu nově zvoleného kurzu.

 

6. Zvláštní ujednání pro účast na programu Mentoring club

6.1 Uzavřením smlouvy k účasti na Mentoring clubu získá zákazník právo účasti na tomto programu na dobu určitou, výlučně pro svou osobní potřebu. Po uplynutí této doby je zákazník oprávněn, nikoli však povinen, objednat účast na další období.

6.2 Zákazník souhlasí s tím, že přístup k účasti na Mentoring clubu bude umožněn v co nejkratší době po úhradě sjednané ceny a obě strany tak nebudou vyčkávat s aktivací možnosti přístupu na uplynutí lhůty pro případné odstoupení od smlouvy.

6.3 Jestliže zákazník zjistí, že je přístup nefunkční, oznámí tuto vadu poskytovateli bez zbytečného odkladu a poskytovatel sjedná nápravu.

6.4 Jestliže by snad zákazník umožnil přístup k Mentoring clubu třetí osobě, je poskytovatel oprávněn zablokovat zákazníkovi přístup k Mentoring clubu i ke všem kurzům. Zákazník v takovém případě není oprávněn požadovat na poskytovateli jakékoli plnění ani vrácení jakékoli částí zákazníkem poskytnutého plnění. Ustanovení odstavce 8.3 není dotčeno.

 

7. Sdělení poskytovatele

7.1 Vzhledem k tomu, že jednání smluvních stran směřuje k uzavření smlouvy distančním způsobem za použití prostředku komunikace na dálku, sděluje poskytovatel zákazníkovi následující skutečnosti:

a) poskytovatel neúčtuje zákazníkovi žádné náklady na prostředek komunikace na dálku,
b) poskytovatel nepožaduje zaplacení zálohy ani jiné obdobné platby,
c) prezenční a dálkové kurzy intenzivního výcviku v homeopatii jsou pořádány vždy na dobu uvedenou ve specifikaci ke každému kurzu,
d) přístup k online kurzu získá zákazník bez časového omezení (cena za toto plnění je zahrnuta v jednorázové platbě při uzavření smlouvy),
e) účast na Mentoring clubu je sjednávána na dobu určitou,
f) cena za jednotlivé varianty vzdělávání je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele a zákazníkovi je známa při objednávání vzdělávání,
g) ceny jsou uváděny včetně DPH, zákazník neplatí poskytovateli žádné další daně, poplatky, ani jiná obdobná plnění, která by nebyla výslovně uvedena při objednání vzdělávání,
h) pokud je předmětem smlouvy dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy,
i) v případech neuvedených v písmenu h) má zákazník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy,
j) vyřizování stížností zákazníků zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy pzacharias@pcch.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle poskytovatel na elektronickou adresu zákazníka.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Dále je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování.

7.2 Poskytovatel dále sděluje zákazníkovi tyto další skutečnosti:

a) označení vzdělávání je uvedeno na internetových stránkách poskytovatele, kde se s ním může zákazník před uzavřením smlouvy seznámit,
b) sjednaná cena a případná další peněžitá plnění jsou uvedeny na internetových stránkách poskytovatele, kde se s nimi může zákazník před uzavřením smlouvy seznámit,
c) v akceptaci objednávky bude zobrazena i objednávka odeslaná zákazníkem,
d) objednávka i akceptace mohou být učiněny v českém jazyce,
e) jestliže by snad byl přístup k online vzdělávání nefunkční, sjedná poskytovatel nápravu,
f) digitální obsah využívá běžný software, není vybaven technickými ochrannými opatřeními a
g) digitálního obsah je kompatibilní s běžně používaným hardware a software.

 

8. Autorskoprávní ochrana díla

8.1 Zákazník bere na vědomí, že tištěné publikace i digitální obsah, pokud jsou předmětem plnění, jsou nosičem autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona).

8.2 Předmětem smlouvy není udělení jakékoli licence zákazníkovi k dalšímu užití díla. Zákazník proto zejména není oprávněn k rozmnožování díla, jeho rozšiřování, pronájmu, půjčování, jakémukoli sdílení s třetími osobami, vystavování či sdělování díla veřejnosti.

8.3 Pokud by snad zákazník porušil povinnosti uvedené v odstavci 8.2, má poskytovatel jako autor podle § 40 autorského zákona mimo jiné právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů- dále jen „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely jednání o smlouvě, plnění smlouvy a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím samostatné stránky o ochraně osobních údajů.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1 Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo zákazníka.

10.2 Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné smlouvu uzavřít na webové stránce a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Společná a závěrečná ustanovení

11.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí na jeho místo takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení.

11.2 Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce https://www.pcch.cz/, odkud si je může zákazník kdykoli stáhnout a uložit na svém počítači nebo vytisknout.

11.3 Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit či zrušit. To se nedotýká práv a povinností vzniklých po dobu účinnosti obchodních podmínek ve znění před jejich změnou či zrušením.

11.4 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, jakož i právní vztahy s ním související, se řídí se českým hmotným právem. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila.

11.5 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 10. 2022